ON GAME  PROFESSIONEEL PROJECTLEIDER IN LANDGOEDONTWIKKELING EN GOLFACCOMMODATIES           

           

 [In aanbouw]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beginpagina

Algemene voorwaarden voor advisering en andere dienstverlening van On Game gevestigd te Maarsbergen aan het adres Andersteinweg 3, 3953 BA gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken onder nummer 30199279, tevens te raadplegen op www.ongame.nl , toepasselijk op de door haar gesloten overeenkomsten van opdracht.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, waarbij On Game als opdrachtnemer zich ten opzichte van een ander als opdrachtgever verbindt buiten dienstbetrekking werkzaamheden te verrichten.

Als opdrachtgever ook algemene voorwaarden hanteert zijn de algemene voorwaarden van On Game bij voorrang toepasselijk, tenzij schriftelijk in de overeenkomst van opdracht anders wordt overeengekomen.

 Artikel 1. Definities


                        In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
                        A. Opdrachtnemer
                            Degene die On Game drijft als rechtspersoon en staat ingeschreven bij Kamers van Koophandel
                        B. Opdrachtgever
                             Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan On Game opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden
                            en of het leveren van goederen ten behoeve van eerder omschreven werkzaamheden
                        C. Aangenomen werk
                            Het verrichten van die werkzaamheden die in een omschreven overleg tegen een van te voren vast-gesteld
                            bedrag zijn overeengekomen
                        D. Vrij of regiewerk
                            Zijn te omschrijven als die werkzaamheden die tegen uurtarief en eenheidsprijzen worden uitgevoerd
                        E. Uurloon
                            De vergoeding voor het verrichten van diensten en werkzaamheden gedurende de tijd van een uur door een persoon
                            tegen van te voren vastgestelde bedragen in eurovaluta. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening
                            gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
                        F. Materialen
                            Levende materialen:biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven
                            te groeien en tot ontwikkeling te komen
                            Zand, Grond, teelaarde en compost
                            Dode materialen: alle overige producten
                        G. Bedragen en prijzen
                              Alle bedragen en prijzen in offertes of overkomsten zijn exclusief de geldende BTW.

Artikel 2. Offerte

   Op verzoek van opdrachtgever maakt On Game een offerte, waarin de werkzaamheden omschreven worden en waarin een prijs vastgesteld wordt voor die te verrichten werkzaamheden.   
   De offertes van On Game zijn inclusief reis en kopieerkosten.
   De offerte is 30 kalenderdagen geldig vanaf de datum van de offerte.
   Bij niet aanvaarding binnen 30 dagen vervalt het aanbod in de offerte gedaan.
   De door On Game aangegeven leveringstermijnen dienen als indicatie beschouwd te worden. On Game heeft de plicht zich in te spannen die datum te halen maar is daar niet toe verplicht, omdat zij daarvoor mede afhankelijk is van omstandigheden waarop zij geen invloed heeft.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst van opdracht

   Nadat opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met het aanbod gedaan in de offerte, is de overeenkomst van opdracht tot stand gekomen.
   On Game is niet gebonden door mondelinge afspraken met haar medewerkers, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst van opdracht

   Met het uitvoeren van de werkzaamheden beschreven in de offerte wordt niet eerder begonnen dan na ontvangst van de opdrachtnemer ondertekende offerte.
   Opdrachtgever is verplicht de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en/ of materialen tijdig te verstrekken en/ of aan te leveren.

Artikel 5. Wijzigingen in de overeenkomst van opdracht

   Wijzigingen in de overeenkomst van opdracht dienen schriftelijk te gebeuren.
   Opdrachtnemer zal een aangepaste offerte uitbrengen.
   Meerwerk dat voortvloeit uit een wijziging als onder 1 bedoeld, zal op basis van uurloon berekend worden.
   Nadat opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de aangepaste offerte op de wijze als onder 2 weergegeven, is er met betrekking tot de wijziging een aanpassing in de overeenkomst van opdracht tot stand gekomen.

Artikel 6. Betaling

   Opdrachtnemer declareert haar werkzaamheden in termijnen nader overeen te komen in de overeenkomst van opdracht.
   Opdrachtgever dient de declaratie binnen 15 dagen na de factuurdatum betaald te hebben door storting op de bankrekening van On Game. Datum van bijschrijving is de datum van betaling.
   Opdrachtgever is niet bevoegd op de te betalen prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
   Indien na factuurdatum 15 dagen zijn verstreken en On Game geen betaling heeft ontvangen, is de opdrachtgever vanaf die eerste dag na verloop van die 15 dagen in verzuim en is hij vanaf die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
   Nadat de voorgenoemde 15 dagen zijn verstreken zonder dat On Game betaling heeft ontvangen, stuurt zij eenmaal een betalingsherinnering.
   Indien On Game na de datum betalingsherinnering geen betaling heeft ontvangen zal zij haar vordering in handen geven van derden.
   Alle kosten die On Game moet maken om haar vordering te innen komen voor rekening van opdrachtgever. Onder deze te maken kosten worden zowel alle buitengerechtelijke als alle gerechtelijke kosten begrepen met een minimum van € 75,- .

Artikel 7. Gehele of gedeeltelijke beëindiging van de overeenkomst van opdracht

   1. Door opdrachtnemer.
    Door ontbinding op grond van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen op grond van de overeenkomst van opdracht door        opdrachtgever. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan On Game te betalen de al gemaakte uren en de te vergoeden de al gemaakte kosten, vermeerderd met 20% van het bedrag dat betrekking heeft op het deel van de nog niet verrichte werkzaamheden, of bijzonder curatelenstelling, faillissement of surseance van betaling opdrachtgever.

                Door opzegging met onmiddellijke ingang:
                Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst van opdrachtgever
                Indien redelijkerwijs van On Game niet kan worden verwacht dat zij de opdracht voltooit
                On Game is bij opzegging met onmiddellijke ingang niet verplicht tot het vergoeden van enige schade en behoudt het recht op betaling voor het        
                deel van de opdracht dat On Game is nagekomen.

                        2. Door opdrachtgever
                            tussentijds door opzegging, op voorwaarde dat opdrachtgever aan On Game al gemaakte kosten vergoedt en de al verrichte werkzaamheden betaalt
                            vermeerderd met 20% van het bedrag dat betrekking heeft op het deel van de nog niet verrichte werkzaamheden.
                            ontbinding op grond van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van opdracht door On Game. Opdrachtgever is dan betaling
                            verschuldigd voor zover de verrichte werkzaamheden hem van nut zijn.

Artikel 8. Reclames

   Reclames moeten schriftelijk bij On Game worden ingediend binnen veertien dagen na de geleverde dienst, respectievelijk nadat het product geleverd is. Daarbij dient te worden aangegeven wat de reden van de reclame is en waarom naar het oordeel van opdrachtgever het werk niet naar behoren is verricht.
   Opdrachtgever heeft in de periode dat zijn reclame in behandeling is niet het recht de betaling op te schorten dan wel het verschuldigde bedrag te verlagen.
   On Game moet in staat gesteld worden de ingediende reclames te controleren en, indien zij daar redenen voor aanwezig acht, alsnog deugdelijk te presteren.

Artikel 9. Aansprakelijkheid opdrachtnemer

   Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade en andere schade van opdrachtgever als gevolg van overschrijding van de leveringstermijn.
   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van het moeten opzeggen van de overeenkomst van opdracht na gebleken onuitvoerbaarheid daarvan. Of een opdracht niet uitvoerbaar is staat ter beoordeling van opdrachtnemer.
   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten welke bij het uitvoeren van de opdracht zijn begaan als gevolg van onvolledige of onjuiste aanlevering van gegevens van opdrachtgever.
   Opdrachtnemer is ten opzichte van opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade op grond van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van opdracht, noch voor de schade toegebracht door bij haar in dienst zijnde personeel, ingeschakelde hulppersonen of door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikt gereedschap, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer of haar leidinggevenden.
   Ieder recht van opdrachtgever tot het vorderen van schadevergoeding vervalt, indien die vordering niet uiterlijk binnen 14 dagen na het bekend worden van de schade schriftelijk aan On Game is kenbaar gemaakt.
   Schadevergoeding door On Game blijft beperkt tot het maximum van de door On Game bij opdrachtgever in rekening gebrachte prijs voor geleverde diensten of een uitkering gedaan door een verzekeringsmaatschappij waarbij On Game het risico voor aansprakelijkheid heeft ondergebracht.
   Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

   Het Auteursrecht evenals alle overige rechten van intellectueel eigendom op methoden en op schriftelijke of op andere informatiedragers vastgelegde stukken zoals rapporten, verzamelde veldgegevens, door On Game vervaardigde kaarten, andere documentatie, offertes, computerprogramma’s, film, beeld en geluidsmateriaal die door On Game aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld of zijn gesteld berusten uitsluitend bij On Game.
   Indien blijkt dat de opdrachtgever een van de onder 9.1 materialen aan derden ter beschikking heeft gesteld of ten eigen bate heeft gebruikt, terwijl dit niet noodzakelijk was voor het doel waarvoor het materiaal ter beschikking was gesteld verbeurt de opdrachtgever een boete van € 1000,- per overtreding en is opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die On Game door dat ter beschikking stellen of ten eigen bate gebruiken mocht lijden.

Artikel 11. Geschillen

                            Als er geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ontstaan over de overeenkomst van opdracht, dan zal eerst getracht worden daar in                
                            onderling overleg een oplossing voor te vinden. Is dat niet mogelijk dan zal een geschil worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, voor

                            zover de wet dat toelaat, bij voorkeur de rechter te Utrecht.

Artikel 12. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

   Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
   Deze wijziging treedt in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
   Opdrachtnemer zal de nieuwe algemene voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden.
   Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen ten opzichte van de wederpartij in werking zodra hem deze wijziging is verteld.

Artikel 13. Toepasselijk recht

                            Op alle overeenkomsten van opdracht van opdrachtnemer is Nederlands recht toepasselijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@ongame.nl.
Copyright © 2005 On Game
Laatst bijgewerkt: 26 september 2007